เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


พลังใจ ใกล้ตัว

               🌊เมื่อต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่แก้ไขได้ และแก้ไขไม่ได้ หรือเป็นปัญหาที่รุนแรง หลายคนจะรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่มีกำลังใจ แต่ 📌"หากเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือที่พึ่งทางใจ จะช่วยให้เรามีกำลังใจ กำลังใจ มีความหวัง สามารถเผชิญและผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ" รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ซึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือที่พึ่งทางใจของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป บางคนยึดถือศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ บางคนยึดถือความเชื่อ หรือหลักคิด หรือบุคคล
               💡คุณลองคิดทบทวนถึงสิ่งที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคุณว่าคืออะไร แล้วจดบันทึกไว้ 📝

📝บันทึกการคิดทบทวนการมีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
              สิ่งที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคุณคือ.....................................................................................................