เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


ยิ้ม เปิดใจ ฟังได้ พูดเป็น

เราสามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดังนี้

               😀ยิ้มแย้มแจ่มใส ยิ้มอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร  มีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใส     
               💓เปิดใจกว้าง ถามความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎข้อตกลงของกลุ่ม/สังคม รวมทั้งแสดงออก/สะท้อนความรู้สึกหรือการกระทำของตนเองที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจและใส่ใจผู้อื่น
               🤝วางใจผู้อื่น สามารถบอกเล่าความทุกข์ใจหรือปัญหาให้กับคนใกล้ชิดได้ มีความสัมพันธภาพที่สืบเนื่องยาวนานกับเพื่อน หรือคนใกล้ชิด
               💬รื่นรมย์สนทนา  เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังผู้อื่นอย่างใส่ใจ ตั้งใจรับรู้ความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น เข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกันและเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น ชื่นชมความสำเร็จ ความสามารถ และการกระทำที่ดีของผู้อื่นด้วยคำพูด ภาษากาย หรือสัญลักษณ์ได้ รวมทั้งกล้ายืนยันความคิดความรู้สึกและเหตุผลที่ดีให้ผู้อื่นรับรู้ได้
               👄วาจาไพเราะ ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ทำให้ผู้อื่นผ่อนคลาย สบายใจ ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือรุนแรง รวมทั้งกล่าวทักทายสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ จนเป็นนิสัย
               🎁สงเคราะห์ช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ และร่วมมือทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

 

👨‍💼👩‍💼การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี เริ่มต้นที่ตัวเราเอง
               🧔1. สร้างให้ตัวเองมีอารมณ์เป็นผู้ใหญ่ ด้วยการเป็นคนมีอารมณ์หนักแน่น ไม่หวาดกลวั หวาดระแวง ไมอ่อนแอจนต้องพึ่งผู้อื่นตลอดเวลา แต่ก็ไม่ใช่แข็งจนกระด้าง และจะต้องคงอยู่ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลงหรือผันแปรง่าย
               😄2. รู้จักปรับตนเองให้เข้ากับบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ รู้จักปรับปรุงตนเองให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบ หรือสอดคล้องสังคม ถ้ารู้จักบทบาทตนเองว่าควรปฏิบัติอย่างไร โอกาสไหนก็จะไม่มีข้อขัดแย้งกับใคร
               🔍3. รู้จักสังเกต รู้จด และรู้จำ การสังเกตช่วยให้เข้ากับทุกคน ทุกชั้นทุกเพศ และทุกวัย เช่น มารยาทในสังคมจะปฏิบัติได้ดีหรือไม่ อยู่ที่การสังเกตแล้วนำมาปฏิบัติ ถ้าจำไม่ได้ก็ควรจดบันทึกไว้ แม้แต่คนที่เคยพบกันหรือขอความช่วยเหลือจากเขาเพื่อกันลืม
               👸4. การรู้จักตนเอง รู้จักประมาณตน และรู้จักสถานการณ์ของตน คุณลักษณะเช่นนี้จะทำให้คนรู้จักลดทิฐิ และเห็นความสำคัญของผู้อื่น ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่เขาด้วย
               ⚖5. การรู้จักสาเหตุและใช้เหตุผล ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์วู่วาม จะช่วยให้การคบหาสมาคมหรือปฏิบัติงานร่วมกันดำเนินไปด้วยดี
               ✅6. การมีความมั่นใจในตนเอง รู้จักเป็นตัวของตัวเอง

 

💕เติมใจให้ครอบครัว
               ➖3 ลด   1) ลดการตำหนิกัในทุกความผิดพลาด
                             2) ลดเวลาการดูทีวี หรือใช้สื่อโซเชียล
                             3) ลดการให้ความสำคัญในเรื่องเงินทองและวัตถุมากเกินไป
               ➕5 เติม  1) กิจกรรมความสุขร่วมกันในครอบครัว เช่น รับประทานอาหารเย็นพร้อมหน้ากัน ไปเที่ยว ออกกำลังกาย หรือทำบุญร่วมกัน มีเวลาคุยกันอย่างสบาย ๆ ช่วงก่อนเข้านอน
                             2) ช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
                             3) สื่อสารต่อกันอย่างสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในครอบครัว
                             4) ความสัมพันธ์ ความรักใคร่ ความรู้สึกและอารมณ์ที่ดีต่อกัน
                             5) ยอมรับซึ่งกันและกัน