เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


รู้ตัวตน ค้นพบตัวเอง

               🔍1. หมั่นสังเกตตัวเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ทบทวนดูว่าตนทำอะไรได้ดี เรียนรู้อะไรได้รวดเร็ว ตอบคำถามได้ว่า จุดแข็งหรือข้อดีของตัวเราคืออะไร? ความถนัดคืออะไร? การได้สำรวจตนเองทำให้รู้จักตนเอง
               💭2. สอบถามจากคนที่รู้จักเราดี เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเรา จากมุมที่เขามองเห็นว่าจุดแข็งหรือข้อดีของตัวเราคืออะไร? ความถนัดคืออะไร?
               📝3. ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินตัวเองในด้านต่าง ๆ เช่น ประเมินความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ
สามารถประเมินตัวเองได้ที่ http://www.trueplookpanya.com/true/quiz_holland_readiness.php
               📖4. เรียนรู้ระบบจำแนกประเภทคน ที่จะช่วยในการค้นหาและพัฒนาตนเอง เช่น นพลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งนพลักษณ์จะบอกถึงบุคลิกภาพ 9 แบบที่ไม่ตัดสินว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีไปกว่ากัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความฝัน แรงบันดาลใจและพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ของแต่ละคน คน 9 แบบ ที่จำแนกออกมานั้น จัดอยู่ในสามหมวดใหญ่ ได้แก่
               1) ศูนย์ "ท้อง" ใช้สัญชาตญาณเป็นหลัก ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยลักษณ์ 1, 8, 9
               2) ศูนย์ “ใจ” ใช้อารมณ์เป็นหลักในการตัดสินใจ ประกอบด้วยลักษณ์ 2, 3, 4
               3) ศูนย์ "หัว" ใช้ความคิดเป็นหลัก ตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้ช้า ประกอบด้วยลักษณ์ 5, 6, 7  สามารถเรียนรู้นพลักษณ์ของตัวเองได้ที่ https://www.quotev.com/quiz/1229587/What-Enneagram-Type-are-you